Lokale I Grunty

Nieruchomość

Nieruchomością nazywamy jakiś rodzaj rzeczy, który jest ujęty w rozumieniu prawa cywilnego. Z definicji prawa cywilnego nieruchomością jest część gruntu, która jest własnością czyjąś bądź też budynki albo ich części. W ujęciu wieczysto-księgowym nieruchomość jest powierzchnią ziemska, dla której jest sporządzona księga wieczysta. Taka księga służy ustalenia stanu prawnego nieruchomości. W polskim prawie wyróżniamy kilka rodzajów nieruchomości. Nieruchomości dzielimy na: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe oraz na nieruchomości lokalowe. Nieruchomości gruntowe są to takie nieruchomości, które stanowią część powierzchni ziemi i są odrębnym przedmiotem własności. Nieruchomości budynkowe natomiast są budynkami trwałymi, które są związane z gruntem, jednakże pod warunkiem, że stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości lokalne są częścią budynków i są odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Nieruchomość gruntowa, czyli potocznie grunt jest częścią ziemi, która jest własnością odrębną. Reasumując grunt jest rodzajem nieruchomości, jak również rzeczą pod względem rozumienia prawa cywilnego. W momencie kiedy na gruncie znajdują się budynki, urządzenia, czy roślinność zasiana lub zasadzona, to są to elementy składowe całego gruntu. Ewentualnie można zastosować tutaj przepisy o odrębnej własności danych budynków. W kodeksie cywilnym znajdziemy dwa rodzaje nieruchomości gruntowej: grunty rolne oraz grunt nierolnicze.

Podobne artykuły

Właściciel lokalu
Właściciele lokali muszą ponosić koszta związane z pokryciem kosztów bieżących oraz na fundusz remontowy. Nadrzędnym organem wspólnoty mieszkaniowej jest sąd powszechny. Inne obowiązki wspólnoty mieszkaniowej wynikają z prawa budowlanego, z ustawy o rachunkowości, z ustawy o statystyce oraz innych praw lokalnych. Prawo budowlane polega na prowadzeniu dokumentacji obiektu oraz dokonywanie jego przeglądów. Ustawa o rachunkowości mówi o prowadzeniu księgowości, a natomiast umowy o statystyce mówią o statystykach i do tego potrzebny jest REGON. Innymi prawami są na przykład: zawarcie umowy o wywóz śmieci, sprzątanie terenów przed budynkiem, usuwanie śniegu czy sopli zimą. Każdy zarząd powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu. Właściciele lokali podejmują uchwały na zebraniach. Takie zebranie powinno odbywać się raz w roku. Do głównych zadań takiego zebrania należy przede wszystkim ustalenie rocznego planu gospodarczego na pokrycie zarządu, czyli chodzi tutaj na przykład o remonty i konserwację, o wynagrodzenia dla zarządców, o pokrycie kosztów związanych z dostawą mediów...

Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, który pobiera samorząd gminy. Przedmiotem opodatkowania w takim przypadku jest nieruchomość. Nieruchomościami, które podlegają podatkowi są grunty, budynki oraz budowle wraz z ich częściami. Opodatkowaniu nie podlegają grunty, które są sklasyfikowane w ewidencji gruntów oraz budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione oraz zakrzewione znajdujące się na użytkach rolnych albo lasy. Wyjątkiem tutaj są tylko te grunty, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i podlegają opodatkowaniu. Opodatkowaniu nie podlegają także nieruchomości, które są własnością obcych państw lub organizacji międzynarodowych lub też nieruchomości, które zostały przekazane obcym państwom na użytkowanie wieczyste, gdzie znajdują się przedstawiciele dyplomatyczni lub też urzędy konsularne, gdzie urzędnicy korzystają z przywilejów oraz immunitetów. Ponadto opodatkowaniu nie podlegają jeszcze grunty znajdujące się pod wodami płynącymi oraz kanałami żeglownymi. Tutaj wyjątek stanowią jeziora oraz grunty, które zostały zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub też pod elektrownie wodne. Te są opodatkowane. Opodatkowaniu nie podlegają również...

Podatnicy
Podatnikami w sprawach nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Wśród osób prawnych możemy wymienić: właścicieli nieruchomości i innych obiektów budowlanych, posiadaczy samoistnych nieruchomości albo obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych gruntów oraz posiadaczy nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa. Podstawą opodatkowania dla gruntów jest powierzchnia danego gruntu. Natomiast podstawą opodatkowania dla budynków albo ich części jest powierzchnia użytkowa danego budynku albo jego części. W przypadku budowli albo ich części, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podstawą opodatkowania jest wartość, która jest ustalona w przepisach. Są różne stawki opodatkowania w zależności od danej nieruchomości. I tak na przykład grunty, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej posiadają stawkę opodatkowania 0,74 złotych od metra kwadratowego. W przypadku gruntów, które są zajęte na zbiorniki retencyjne, pod jeziorami czy też te przeznaczone na elektrownie wodne stawka opodatkowania wynosi 3,90 złote od jednego hektara powierzchni. W pozostałych przypadkach gruntów, jeśli są to...

Stawka opodatkowania
Stawka opodatkowania od budynków, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 19,81 złotych od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Jeśli chodzi o budynki, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z materiałem siewnym to stawka opodatkowania wynosi 9,24 złote od jednego metra kwadratowego powierzchni. Jeśli chodzi o budynki związane z działalnością gospodarczą na rzecz świadczeń zdrowotnych to stawka opodatkowania w takich budynkach wynosi 4,01 złote od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku. W przypadku budynków, które są zajęte przez działalność pożytku publicznego to stawka opodatkowania wynosi 6,64 złotych od jednego metra kwadratowego powierzchni, a w przypadku budowli stawka opodatkowania wynosi dwa procent wartości całej budowli. Stawki te są zmienne i dotyczą roku 2009. Wysokość stawek różnicuje rada gminy. Różnicuje je ze względu na rodzaj przedmiotu opodatkowania, lokalizację przedmiotu, rodzaj działalności gospodarczej, rodzaj zabudowy czy też przeznaczenie gruntu. Obowiązek podatkowy mają zarówno osoby prawne, jak i fizyczne i podatek...